Anàlisis de cianobacteris i cianotoxines

 • Caracterització de floracions de cianobacteris potencialment productores de toxines.
 • Càlcul d’abundàncies de cianobacteris i identificació de las espècies potencialment productores de toxines.
 • Avaluació de la qualitat de les aigües de bany o de proveïment públic en base a l’abundància de cianobacteris, seguint les indicacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
 • Anàlisis de cianotoxines en aigües de bany o de proveïment públic.

Anàlisis de diatomees bentòniques

 • Anàlisis microscòpiques de diatomees bentòniques en aigües continentals (rius i llacs) seguint la metodologia establerta a les normes següents:
  • UNE-EN 13946:2004 Calidad del agua – Guía para el muestreo en rutina y el pretratamiento de diatomeas bentónicas de ríos.
  • UNE-EN 14407:2005 Calidad del agua – Guía para la identificación, recuento e interpretación de diatomeas bentónicas de ríos.
 • Presa de mostres, pretractament i muntatge de preparacions permanents.
 • Identificació i recompte de valves a nivell d’espècie i varietat sempre que sigui possible.
 • Càlcul dels índexs de qualitat ecològica: IPS, CEE, IBD, EPI-D, TDI, etc.
 • Avaluació de l’Estat Ecològic de masses d’aigua rius segons l’indicador biològic diatomees bentòniques i càlcul de l’EQR, seguint les directrius de la DMA.
 • Interpretació dels resultats i redacció d’informes de bioindicació i qualitat ecològica de les masses d’aigua rius.
 • Anàlisis de diatomees per a aplicació en estudis de paleolimnologia.

Anàlisis de fitoplàncton

 • Anàlisis microscòpiques de fitoplàncton en aigües continentals: llacs, aiguamolls, embassaments, etc. segons estableixen les normes següents:
  • UNE-EN 15204:2007  Calidad del Agua – Guía para el recuento de fitoplancton por microscopía invertida (técnica de Utermöhl).
  • UNE-EN 16695:2016 Calidad del Agua – Guía para la estimación del biovolumen de fitoplancton.
 • Càlcul de l’abundància cel·lular i biovolum algal per espècies, grups taxonòmics i el total de la població.
 • Càlcul d’ìndexs de qualitat ecològica: IGA, InGA, %cianobacteris, etc.
 • Avaluació de l’Estat Ecològic de masses d’aigua llacs i embassaments, segons l’indicador biològic fitopláncton i càlcul de l’EQR seguint les indicación de la Directiva Marc de l’Aigua.
 • Interpretació dels resultats i redacció d’informes de bioindicació i qualitat ecològica de les masses d’aigua llacs i embassaments.
 • Detecció i caracterització de floracions algals: cianobacteris, dinoflagel·lades, algues filamentoses, etc.

Cursos intensius

 • Cursos intensius en taxonomia, ecologia i utilització d’indicadors biològics de la qualitat ecològica de les masses d’aigua continentals basats en fitoplàncton, cianobacteris o diatomees bentòniques.

Intercomparatius i Materials de Referència

Els nostres exercicis d’intercomparació consten de tres proves:

 1. Identificació taxonòmica
 2. Recompte cel·lular i càlcul de densitat cel·lular
 3. Càlcul del biovolum

Materials de Referència Certificats

Aquests tipus de mostres són de rellevància per al progama anual dels sistemes de qualitat, atès que permeten el control dels assajos en diversos aspectes:

 • Validació
 • Precisió
 • Exactitud
 • Formació del personal
 • Reproductibilitat