Anàlisis de cianobacteris i cianotoxines

 • Caracterització de floracions de cianobacteris potencialment productores de toxines.

.

 • Càlcul d’abundàncies de cianobacteris i identificació de las espècies potencialment productores de toxines.

.

 • Avaluació de la qualitat de les aigües de bany o de proveïment públic en base a l’abundància de cianobacteris, seguint les indicacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

.

 • Anàlisis de cianotoxines en aigües de bany o de proveïment públic.


Anàlisis de diatomees bentòniques

 • Anàlisis microscòpiques de diatomees bentòniques en aigües continentals (rius i llacs) seguint la metodologia establerta a les normes següents:
  • UNE-EN 13946:2004 Calidad del agua – Guía para el muestreo en rutina y el pretratamiento de diatomeas bentónicas de ríos.
  • UNE-EN 14407:2005 Calidad del agua – Guía para la identificación, recuento e interpretación de diatomeas bentónicas de ríos.

.

 • Presa de mostres, pretractament i muntatge de preparacions permanents.

.

 • Identificació i recompte de valves a nivell d’espècie i varietat sempre que sigui possible.

.

 • Càlcul dels índexs de qualitat ecològica: IPS, CEE, IBD, EPI-D, TDI, etc.

.

 • Avaluació de l’Estat Ecològic de masses d’aigua rius segons l’indicador biològic diatomees bentòniques i càlcul de l’EQR, seguint les directrius de la DMA.

.

 • Interpretació dels resultats i redacció d’informes de bioindicació i qualitat ecològica de les masses d’aigua rius.

.

 • Anàlisis de diatomees per a aplicació en estudis de paleolimnologia.


Anàlisis de fitoplàncton

 • Anàlisis microscòpiques de fitoplàncton en aigües continentals: llacs, aiguamolls, embassaments, etc. segons estableixen les normes següents:
  • UNE-EN 15204:2007  Calidad del Agua – Guía para el recuento de fitoplancton por microscopía invertida (técnica de Utermöhl).
  • UNE-EN 16695:2016 Calidad del Agua – Guía para la estimación del biovolumen de fitoplancton.

.

 • Càlcul de l’abundància cel·lular i biovolum algal per espècies, grups taxonòmics i el total de la població.

.

 • Càlcul d‘ìndexs de qualitat ecològica: IGA, InGA, %cianobacteris, etc.

.

 • Avaluació de l’Estat Ecològic de masses d’aigua llacs i embassaments, segons l’indicador biològic fitopláncton i càlcul de l’EQR seguint les indicación de la Directiva Marc de l’Aigua.

.

 • Interpretació dels resultats i redacció d’informes de bioindicació i qualitat ecològica de les masses d’aigua llacs i embassaments.

.

 • Detecció i caracterització de floracions algals: cianobacteris, dinoflagel·lades, algues filamentoses, etc.


Cursos intensius

Es realitzen cursos intensius en taxonomia, ecologia i utilització d’indicadors biològics de la qualitat ecològica de les masses d’aigua continentals basats en fitoplàncton, cianobacteris o diatomees bentòniques. Ens pots escriure a info@phytolabcontrol.com per més informació.Intercomparatius i Materials de Referència

Intercomparatius de fitoplàncton i diatomees bentòniques


Aquest tipus de proves d’intercomparació amb altres entitats externes són un requisit essencial per la garantia de qualitat i control dels resultats de laboratori.

La Directiva Marc de l’Aigua és una de les raons més importants per desenvolupar aquests exercicis. Degut a que un dels requisits de la DMA, implica la obtenció de resultats d’alta qualitat i homogenis per què siguin comparables a tota la Unió Europea, és una necessitat important que els laboratoris participin en exercicis de comparació.

Les mostres procedeixen del medi natural, per tant, la composició taxonòmica i la densitat cel·lular són similars a les que es troben normalment en les condicions rutinàries d’anàlisi.


Els procediments dels nostres intercomparatius es desenvolupen seguint la següent normativa i estàndards:

 • CEN EN 15204:2006 Guidance standard on the enumeration of Phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl tecnique).
 • EN 16695:2015 Guidance on the estimation of phytoplankton biovolume.
 • ISO 13528:2016 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison.

Els nostres exercicis d’intercomparació consten de tres proves:

 1. Identificació taxonòmica
 2. Recompte cel·lular i càlcul de densitat cel·lular
 3. Càlcul del biovolum o índex de qualitat ecològica (fitoplàncton i diatomees respectivamnet)

(clica la imatge per saber-ne més i anar a la inscripció)


Materials de Referència Certificats

Aquests tipus de mostres són de rellevància per al progama anual dels sistemes de qualitat, atès que permeten el control dels assajos en diversos aspectes:

 • Validació
 • Precisió
 • Exactitud
 • Formació del personal
 • Reproductibilitat