• Anàlisis microscòpiques de diatomees bentòniques en aigües continentals (rius i llacs) seguint la metodologia establerta a les normes següents:
    • UNE-EN 13946:2004 Calidad del agua – Guía para el muestreo en rutina y el pretratamiento de diatomeas bentónicas de ríos.
    • UNE-EN 14407:2005 Calidad del agua – Guía para la identificación, recuento e interpretación de diatomeas bentónicas de ríos.

.

  • Presa de mostres, pretractament i muntatge de preparacions permanents.

.

  • Identificació i recompte de valves a nivell d’espècie i varietat sempre que sigui possible.

.

  • Càlcul dels índexs de qualitat ecològica: IPS, CEE, IBD, EPI-D, TDI, etc.

.

  • Avaluació de l’Estat Ecològic de masses d’aigua rius segons l’indicador biològic diatomees bentòniques i càlcul de l’EQR, seguint les directrius de la DMA.

.

  • Interpretació dels resultats i redacció d’informes de bioindicació i qualitat ecològica de les masses d’aigua rius.

.

  • Anàlisis de diatomees per a aplicació en estudis de paleolimnologia.