• Anàlisis microscòpiques de fitoplàncton en aigües continentals: llacs, aiguamolls, embassaments, etc. segons estableixen les normes següents:
    • UNE-EN 15204:2007  Calidad del Agua – Guía para el recuento de fitoplancton por microscopía invertida (técnica de Utermöhl).
    • UNE-EN 16695:2016 Calidad del Agua – Guía para la estimación del biovolumen de fitoplancton.

.

  • Càlcul de l’abundància cel·lular i biovolum algal per espècies, grups taxonòmics i el total de la població.

.

  • Càlcul d‘ìndexs de qualitat ecològica: IGA, InGA, %cianobacteris, etc.

.

  • Avaluació de l’Estat Ecològic de masses d’aigua llacs i embassaments, segons l’indicador biològic fitopláncton i càlcul de l’EQR seguint les indicación de la Directiva Marc de l’Aigua.

.

  • Interpretació dels resultats i redacció d’informes de bioindicació i qualitat ecològica de les masses d’aigua llacs i embassaments.

.

  • Detecció i caracterització de floracions algals: cianobacteris, dinoflagel·lades, algues filamentoses, etc.